Aukcja – Moda na Sztukę w Domu Mody Klif

Poinformujemy Państwa o terminie najbliższej aukcji

Nasza aukcja ma miejsce w ZbylutGaleria przy ul. Okopowej 58/72 (Domu Mody Klif). Zapraszamy!

Do rozpoczęcia aukcji pozostało:

Dni
Godz.
Min.
Sek.

Obecnie w galerii dostępne prace znakomitych artystów:

Janusz Antoszczyk ♦ Stanisław Baj ♦ Kiejstut Bereźnicki ♦ Andrzej Borowski ♦ Jolanta Caban ♦ Tomasz Kazikowski♦ Janusz Lewandowski ♦ Bogusław Lustyk ♦ Edrigevicius Stasys ♦ Jan Szul ♦ Józef Wilkoń

Aukcja – pytania i odpowiedzi

Osoby zainteresowane licytacją online mogą to zrobić na stronie Domu Aukcyjnego podając swoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem albo dostarczona osobiście do Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji.

Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach jak podczas licytacji osobistej.

Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego formularza „zlecenia licytacji”.

Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i nazwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

W przypadku uczestnictwa w Aukcji osoby prawnej wymagane jest dostarczenie aktualnego wyciągu ze stosownego Rejestru, wskazanie osoby spośród osób uprawnionych do reprezentacji uczestniczącej w Aukcji, a w przypadku udziału w licytacji pełnomocnika osoby prawnej wykazanie się stosownym pełnomocnictwem podpisanym zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w przedłożonym Rejestrze. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo uzależnić jego zarejestrowanie od wyników sprawdzenia jego wypłacalności, potwierdzenia jego tożsamości, przedstawienia dodatkowych dokumentów, pozyskania danych o Licytującym od osób trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem zabezpieczenia ustalając warunki korzystania z sumy wadium. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.

Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w Aukcji, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego lub gdy dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg Aukcji.

Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz zlecenia licytacji telefonicznej.

W takim przypadku nieobecni Licytujący powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Domu Aukcyjnego.

Licytujący pragnący złożyć zlecenie licytacji z limitem, wskazuje pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne z tabelą postąpień. Aukcjoner nie przyjmuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt w możliwie jak najwyższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, do kontaktu z przedstawicielami Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
Zlecenie licytacji z limitem bądź licytacji telefonicznej nie zwalnia z obowiązku dokonania rejestracji Uczestnika. Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.

Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie Domu Aukcyjnego.

Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu.

Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 18% kwoty wylicytowanej.

Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.

Opłata będzie obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 3% części ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 1% części ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 0,5% części ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% części ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w dniu przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kur–y walut NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kursu euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.

Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dokonanie płatności w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o&nbp;opłatę manipulacyjną w wysokości 1% Ceny zakupu.
Zapraszamy po odbiór prac do Galerii Domu Aukcyjnego – ZbylutGaleria w Warszawie (01-042), ul. Okopowa 52/78 Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu Aukcyjnego. Po spełnieniu przez Kupującego wszystkich zobowiązań finansowych wobec Domu Aukcyjnego, Nabywca winien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującego Aukcję, w celu ustalenia miejsca i terminu odbioru Obiektu. Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego tożsamość. W przypadku dokonywania odbioru przez pełnomocnika, Pełnomocnik winien wylegitymować się stosownym pełnomocnictwem wystawionym przez Kupującego. Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicytowane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie. Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki organizowanej przez Bogusław Żurek IT&MORE – Dom Aukcyjny (nazwa marketingowa galerii Domu Aukcyjnego – ZbylutGaleria).

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dom Aukcyjny Organizator Aukcji – ZbylutGaleria, przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją Aukcji, jest administratorem danych osobowych Uczestników i osób działających w imieniu Uczestników, w związku z czym niniejszym informuje:
 2. Administratorem danych osobowych jest Bogusław Żurek IT&MORE – Dom Aukcyjny (nazwa marketingowa galerii Domu Aukcyjnego – ZbylutGaleria) z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 52/78 01-042 Warszawa. Organizator w przypadku osoby fizycznej lub prawnej uczestniczącej w Aukcji przetwarza dane osobowe Uczestników, pełnomocników reprezentujący Uczestnika na Aukcji oraz dane osobowe osób udzielający pełnomocnictwa uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkani, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej; W przypadku uczestnictwa w aukcji on line zainteresowany Uczestnik zobowiązany jest do udostępnienia danych osobowych podmiotowi wykonującemu obsługę Aukcji on line wskazanego w Regulaminie aukcji w zakresie wskazanym na stronie logowania.
 3. Dane osobowe Uczestników będę przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Aukcji, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji oraz do zawarcia umowy sprzedaży;
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z wyłączeniem firm kurierskich oraz odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi na podstawie odpowiednich przepisów do żądania od Organizatora wydania danych osobowych Uczestników.
 9. Organizator – Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumenty tożsamości Uczestników w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych oraz w celu weryfikacji tożsamości osoby dokonującej odbioru wylicytowanego przedmiotu.
 10. Postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika niebędącego osobą fizyczną.
 11. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo.
 12. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować dzwoniąc pod numer telefoniczny +48 601 665 034 lub poprzez korespondencję elektroniczną pod adresem b.zurek@zbylutgaleria.pl.

Kontakt w sprawie aukcji

Bogusław Żurek

b.zurek@zbylutgaleria.pl
+48601665034

Dom Mody Klif
ul. Okopowa 58/72
Warszawa

Dane firmowe:

BOGUSŁAW ŻUREK IT&MORE
ul. Zgrupowania AK “Żmija” 13A/5
01-875 Warszawa
NIP: 5861514453