Krzysztof Wojtarowicz zdjęcie 1

1957-2004

Krzysztof Wojtarowicz

An artist who divided his time between the moments spent at the easel and wandering around distant countries. He was a particularly sensitive portraitist. In his work, you will find inspirations from the eastern ornament and tasteful colors.

Krzysztof Wojtarowicz studied at the Painting Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw, obtaining a diploma in 1981 in the studio of prof. Stefan Gierowski. After graduation, he worked in television set design. During the martial law period, he did not exhibit his works. In 1984 he founded the Art Gallery at the International Airport in Warsaw. The following year he co-founded the TWM Gallery in Geretsried, Germany.

He organized many exhibitions in collaboration with artists from the Netherlands, Italy and France. In 1994, together with Bogdan Stodulny, he founded the Galeria Atelier of the PTTK Warszawa – Śródmieście Branch. In 1996-1998 he worked at the National Museum in Warsaw. He was the author of the artistic arrangements of many exhibitions, incl. “Warsaw and her museum”, “The end of the century”, “The art of Polish modernism 1890 – 1914”, recognized as the best exhibition of 1996, as well as “Paris and Polish artists around E..Bourdell 1890-1918”, “The mysterious queen Hatshepsut” .

Krzysztof Wojtarowicz was an outstanding painter who was able to reflect the anxiety and haste of our times in his works. We will not see his new paintings, we will not meet at the next vernissage, we will run out of disputes and discussions about art. However, it will remain in our memory forever, his paintings will also remain as a testimony of honesty in practicing a difficult, artistic profession, struggling with adversities. Krzysztof argued that the creative instinct exceeds other human instincts. He remained faithful to this truth to the end.

Zbigniew Pindor – art critic

Looking for works to your collection

Write us. We prepare the proposal for you and answer all your questions.

Krzysztof Wojtarowicz zdjęcie 1

1957-2004

Krzysztof Wojtarowicz

Artysty, który dzielił swój czas pomiędzy chwile spędzone przy sztalugach, a wędrówki po dalekich krajach. Był szczególnie wrażliwym portrecistą. W jego twórczości znajdziesz inspiracje wschodnim ornamentem i wysmakowaną kolorystykę.

Krzysztof Wojtarowicz studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP uzyskując dyplom 1981 r. w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Po ukończeniu studiów zajmował się scenografią telewizyjną. W okresie stanu wojennego nie eksponował swoich prac. W 1984 r. założył Galerię Sztuki na Międzynarodowym Dworcu Lotniczym w Warszawie. W roku następnym był współzałożycielem Galerii TWM w Geretsried w Niemczech.

Organizował wiele wystaw współpracując z artystami z Holandii, Włoch i Francji. W 1994 r. Wspólnie z Bogdanem Stodulnym założył Galerię Atelier Oddziału PTTK Warszawa – Śródmieście. W latach 1996-1998 pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie. Był autorem aranżacji plastycznych wielu wystaw m.in. „Warszawa i jej muzeum”, „Koniec wieku”, „Sztuka polskiego modernizmu 1890 – 1914”, uznaną za najlepszą wystawę roku 1996, a także „Paryż i artyści polscy wokół E..Bourdella 1890 – 1918”, „Tajemnicza królowa Hatszepsut”.

Krzysztof Wojtarowicz był wybitnym malarzem, który w swoich pracach potrafił oddać niepokój i pośpiech naszych czasów. Nie doczekamy się już jego nowych obrazów, nie spotkamy się na kolejnym wernisażu, zabraknie nam sporów i dyskusji o sztuce. Pozostanie jednak na zawsze w naszej pamięci, pozostaną także jego obrazy jako świadectwo rzetelności w uprawianiu trudnego, artystycznego zawodu, zmagania się z przeciwnościami losu. Krzysztof twierdził, że instynkt twórczy przewyższa inne ludzkie instynkty. Prawdzie tej pozostał wierny do końca.

Zbigniew Pindor – krytyk sztuki

Szukasz dzieł do swojej kolekcji?

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie propozycję, odpowiemy na wszystkie przytania.