Rafał Olbiński

“The architect of our dreams enclosing unrestricted ambiguous visions in his works. A man of the modern Renaissance who moves our sensitivity in every way. A cult figure of Polish and world art. “

(Bogusław Żurek w wywiadzie 9 maja 2021 w Domu Mody Klif)

A graduate of the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology (1969). After graduation, he took up graphic arts, collaborating with the “Jazz Forum” magazine, where he was a graphic editor [4]. In 1981 he went to Paris, from where he emigrated to New York a year later [4]. He was prevented from returning to the country by the imposition of martial law by the communist authorities in Poland.

In 1985 he started working as a lecturer at the School of Visual Arts in New York [4]. His works are exhibited in numerous galleries and museums (the Library of Congress, the Toyama Museum of Modern Art, the Carnegie Foundation in New York, and the Poster Museum in Wilanów), as well as collected by private collectors around the world. Rafał Olbiński started working with such magazines as “The New York Times”, “Newsweek”, “Bloomberg Businessweek” or “Der Spiegel”.

In Poland, he dealt with, inter alia, designing album covers, for example by Krzysztof Klenczon Say Old You Was Somewhere (Pronit SX 1614) and Breakout Żagiel Ziemia (Pronit SX 1821). From 1997 to 2003, he regularly created the covers of the Polish psychological monthly “Charaktery” and was a co-creator of the magazine’s graphic image.

His work has been widely awarded at many international competitions. In 1995 he received the first prize in the “New York City Capital of the World” competition – for a poster promoting New York as the capital of the world. In 1994 he became the laureate of the so-called The International Oscar for the most unforgettable poster in the world at the “Prix Savignac” competition in Paris, and in 1976 the first prize in the competition of the Institute of Human Rights in Strasbourg. He has accumulated over 100 awards

Wybrane prace

„Every human has a drive towards immortality that is well known in our mythology. Everyone dreams of eternal life. This is precisely the form of immortality: that our work may survive. Every artist may not admit, but he thinks about it. This is what drives us forward, not money. It is such an artist’s vanity.”

Rafał Olbiński

Looking for works to your collection

Write us. We prepare the proposal for you and answer all your questions.

Rafał Olbiński

„Architekt naszych marzeń zamykający w swoich utworach nieskrępowane wieloznaczne wizje. Człowiek współczesnego renesansu poruszający w każdym calu naszą wrażliwość. Kultowa postać polskiej i światowej sztuki.”

(Bogusław Żurek w wywiadzie 9 maja 2021 w Domu Mody Klif)

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1969). Po studiach zajął się grafiką, współpracując z czasopismem „Jazz Forum”, w którym pełnił funkcję redaktora graficznego[4]. W 1981 wyjechał do Paryża, skąd rok później wyemigrował do Nowego Jorku[4]. Powrót do kraju uniemożliwiło mu wprowadzenie przez władze komunistyczne w Polsce stanu wojennego. W 1985 podjął pracę jako wykładowca w nowojorskiej School of Visual Arts[4].

Jego prace są eksponowane w licznych galeriach i muzeach (Biblioteka Kongresu, muzeum sztuki nowoczesnej w Toyamie, Carnegie Foundation w Nowym Jorku i Muzeum Plakatu w Wilanowie), a także gromadzone przez prywatnych kolekcjonerów na całym świecie. Rafał Olbiński podjął współpracę z takimi pismami jak „The New York Times”, „Newsweek”, „Bloomberg Businessweek” czy „Der Spiegel”. W Polsce zajmował się m.in. projektowaniem okładek płyt, np. Krzysztofa Klenczona Powiedz stary gdzieś ty był (Pronit SX 1614) i Breakoutu Żagiel Ziemi (Pronit SX 1821). Od 1997 do 2003 regularnie tworzył okładki polskiego miesięcznika psychologicznego „Charaktery” i był współtwórcą wizerunku graficznego pisma.

Jego twórczość jest szeroko nagradzana na wielu konkursach międzynarodowych. W 1995 otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „New York City Capital of the World” – na plakat promujący Nowy Jork jako stolicę świata. W 1994 został laureatem tzw. Międzynarodowego Oskara za najbardziej niezapomniany plakat na świecie w konkursie „Prix Savignac” w Paryżu, a w 1976 pierwszej nagrody w konkursie Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu. Zgromadził ponad 100 nagród

Zapraszamy do obejrzenia prac artysty

„Każdy człowiek ma pęd ku nieśmiertelności dobrze znany w naszej mitologii. Wszyscy marzą o wiecznym życiu. To jest właśnie forma nieśmiertelności: aby nasze dzieło przetrwało. Każdy artysta może się nie przyznaje, ale o tym myśli. To jest to, co nas pcha do przodu, nie pieniądze. Jest to taka próżność artystów.”

Rafał Olbiński

Szukasz dzieł do swojej kolekcji?

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie propozycję, odpowiemy na wszystkie przytania.